Villkor

Information Om Oss

Denna webbplats ("vår webbplats") drivs av oss, Marlow Foods Limited, ett bolag som är registrerat enligt lagarna i England och Wales med organisationsnummer 01752242 och registrerat säte på adressen Station Road, Stokesley, TS9 7AB, Storbritannien ("Marlow Foods"). Vi äger varumärket QUORN®.

Användarvillkor

Dessa användarvillkor (som kan ändras från tid till annan) gäller för användare, tittare och alla personer som tillträder vår webbplats. Vänligen läs igenom dessa användarvillkor noggrant eftersom de utgör ett juridiskt bindande avtal som reglerar din åtkomst till och användning av vår webbplats.

Dessa användarvillkor uppdaterades senast den 1 september 2013.

Genom att använda vår webbplats anger du att du har läst, förstått och accepterat dessa användarvillkor och att du samtycker till att följa dem. Om du inte samtycker till dessa användarvillkor ska du inte använda vår webbplats.

I dessa användarvillkor, avses med "du" kunden, användaren eller tittaren på vår webbplats och begreppet "vi", "oss" och "vår" avser oss, Marlow Foods.

Åtkomst Till Vår Webbplats

Åtkomst till vår webbplats tillåts på temporär bas och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra vår webbplats utan meddelande. Åtkomst till vår webbplats kan stängas av tillfälligt eller permanent utan meddelande. Vi kommer inte att vara ansvariga om vår webbplats av något skäl inte är tillgänglig eller om din åtkomst till den är hindrad under någon tidsperiod. Utan att begränsa föregående förbehåller vi oss rätten att ställa in, avsluta eller begränsa åtkomsten till vår webbplats om du bryter mot dessa användarvillkor.

Användning Av Vår Webbplats

Du får använda vår webbplats endast för lagliga icke-kommersiella syften. Du får inte använda vår webbplats:

  • På något sätt som bryter mot tillämplig lokal, nationell eller internationell lag eller förordning.
  • På något sätt som är olagligt eller bedrägligt eller har någon olaglig eller bedräglig verkan.
  • För att skicka eller främja utskick av oombedd eller obehörig reklam eller marknadsföringsmaterial eller någon form av spam.
  • För att med vetskap skicka några uppgifter, skicka eller ladda upp något material som innehåller virus eller liknande datakoder som är utformade för att negativt påverka driften av någon datahårdvara eller mjukvara.
  • För att åta dig någon annan verksamhet som skulle kränka den brittiska lagen om datamissbruk (United Kingdom Computer Misuse Act 1990) eller liknande lagar i andra länder.
  • Du får inte överföra eller länka till, från eller via vår webbplats något material:
  • Som är olagligt, hotfullt, kränkande, obscent, oanständigt, omoraliskt, stötande, pornografiskt, omdömeslöst, framkallar hets mot folkgrupp, diskriminerande, nedsättande, hotfullt, skandalöst, provocerande, hädiskt, i strid med förtroende, i strid med integritet eller som kan orsaka irritation eller olägenhet.
  • För vilken du inte har erhållit alla nödvändiga licenser och/eller godkännanden.
  • Som utgör eller uppmuntrar till beteende som skulle kunna anses vara brott, ge upphov till skadeståndsansvar eller på annat sätt strida mot lagen eller kränka tredje mans rättigheter, var som helst i världen.
  • Som är tekniskt skadligt (inkluderat, utan begränsning, datavirus, logiska bomber, trojanska hästar, maskar, skadliga komponenter, förvanskad data eller annan skadlig programvara eller skadliga data).

Ändringar I Dessa Användarvillkor

Vi förbehåller oss rätten att ändra, variera och uppdatera dessa användarvillkor från tid till annan så som vi anser lämpligt. Våra användarvillkor kommer alltid att ange det datum då de senast uppdaterades och datumet kommer ändras varje gång vi ändrar våra användarvillkor. Det är ditt ansvar att kontrollera våra användarvillkor varje gång du använder eller får åtkomst till vår webbplats för att säkerställa att du har läst och förstått den senaste versionen av dessa användarvillkor. Din fortsatta användning av vår webbplats efter det att de nya användarvillkoren har publicerats på vår webbplats kommer att ge uttryck för att du accepterar de nya användarvillkoren. Personuppgifter Och Sekretess

Vänligen läs vår sekretesspolicy som utgör en del av dessa användarvillkor. Vår sekretesspolicy förklarar vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi använder och skyddar denna personliga information. Genom att använda vår webbplats samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår sekretesspolicy.

Immateriella Rättigheter

Vi äger eller är licensinnehavare av alla immateriella rättigheter på vår webbplats inkluderat utan begränsning till all programvara, teknik, kod, text, ljud, grafik, fotografier, bilder, video, innehåll och material som tillhandahålles av eller på vägnar av oss genom vår webbplats. Våra immateriella rättigheter inkluderar även varumärken, varumärkesnamn och design, layout och vår webbsidas utseende. QUORN® och QUORN® grafiska enhet är varumärken och registrerade varumärken som tillhör Marlow Foods Limited och de skyddas av lagarna i Storbritannien och internationellt och alla rättigheter till dem är förbehållna.

Vår webbplats skyddas av upphovsrättslagar i Storbritannien, internationella upphovsrättsfördrag och alla andra tillämpliga upphovsrättsliga och immaterialrättsliga lagar. Vi förbehåller oss alla rättigheter, inkluderat utan begränsning, alla immaterialrättsliga rättigheter, i samband med vår webbplats. Med förbehåll för en begränsad rätt att skriva ut, lagra och/eller hämta webbsidor från vår webbplats för personligt bruk, får du inte kopiera, publicera, sälja, licensiera, ändra, redigera, distribuera, överföra, visa eller skapa härledda verk från vår webbplats, eller på annat sätt använda vår webbplats obehörigt. Du får inte använda någon del av vår webbplats för kommersiella syften.

Du får inte ta bort, dölja eller ändra några meddelanden om upphovsrätt, patent eller varumärken eller andra meddelanden om äganderätt från något material på vår webbplats. Du får inte bakåtutveckla, dekompilera eller ändra någon programvara som utgör en del av vår webbplats på något sätt (förutom i den begränsade utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag).

Eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas i dessa användarvillkor är förbehållna oss.

Information Om Vår Webbplats

Innehållet på sidorna på vår webbplats är endast för din allmänna information och allmänna bruk. Kommentarer och annat material som publiceras på vår webbplats är inte avsedda att utgöra tillförlitliga råd.

Det är ditt ansvar att säkerställa att alla tillgängliga produkter, tjänster eller information på vår webbplats uppfyller dina specifika krav. Det är också ditt ansvar att säkerställa att alla recept eller receptförslag passar dina (eller andras) kostbehov eller dina (eller andras) allergier eller överkänslighet.

Länkar Från Vår Webbplats

När vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålles av tredje parter, tillhandahålles dessa länkar endast för din information och bekvämlighet. Om du använder dessa länkar, lämnar du vår webbplats. Vi har inte granskat alla dessa tredje part-webbplatser och resurser och vi har inte kontroll eller är ansvariga för dessa webbplatser och resurser eller deras innehåll eller tillgänglighet. Därför lämnar vi inga rekommendationer eller påpekanden om dem, eller något material som finns där, eller något resultat som kan erhållas från användning av dem. Om du bestämmer dig för att tillträda någon av tredje parts webbplatser, samtycker du till att du gör det helt på egen risk och du accepterar att vi inte åtar oss något ansvar för dem eller för någon förlust eller skada som kan uppstå från din användning av dem.

Länkning Till Vår Webbplats

Du får endast länka till (men inte kopiera) vår hemsida om du först erhåller vårt uttryckliga skriftliga samtycke och eventuell länkning måste göras på ett sätt som är rättvist, ärligt och lagligt och inte skadar vårt rykte eller drar fördel av det. Du får inte skapa en länk på ett sätt som antyder någon form av förening, godkännande eller anslutning till vår part när det inte finns någon sådan.

Du får inte skapa en länk från någon webbplats som du inte äger. Vår webbplats får inte byggas ihop med någon annan webbplats och du får inte heller skapa någon länk till någon del av vår webbplats, förutom till hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka alla tillstånd om länkning oavsett när de har meddelats, utan meddelande.

Uteslutande Av Garantier Och Ansvar

I den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, frånskriver vi oss alla slags garantier, påpekanden och förutsättningar, oavsett om de är uttryckliga eller underförstådda, som har samband med vår webbplats. Du erkänner och samtycker till att din användning av vår webbplats och användningen av internet sker på egen risk och du tillhandahålles vår webbplats i befintligt skick.

I den mån det är tillåtet av tillämplig lag, erkänner och samtycker du till att din enda och uteslutande åtgärd för någon tvist med oss eller våra licensgivare är att upphöra med att använda webbplatsen.

Vi ska inte vara ansvariga för någon direkt, indirekt, särskild, straff-, oförutsedda skada eller följdskada eller skadestånd av något slag, inkluderat utan begränsning, skadestånd på grund av utebliven vinst, förlust av avtal, uppgifter, goodwill, arbetsstopp och datafel till följd av användning av eller oförmåga att använda vår webbplats oavsett hur skadorna uppkommer även om vi har underrättats om möjligheten att sådana skador inträffar. Vi utesluter ansvar för eventuella fel i eller underlåtenhet från information, material och funktioner som inkluderas på vår webbplats förutom i den omfattning att sådant ansvar inte kan uteslutas lagligen enligt tillämplig lag. I den omfattning det tillåts av tillämplig lag, frånsäger vi oss allt ansvar för oaktsamhet.

Utan att det hindrar ovanstående, ska inget i dessa användarvillkor begränsa vårt ansvar gentemot dig för oriktig framställning, dödsfall eller personskada som orsakas av vår oaktsamhet eller någon annan ansvarsrund som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

Virus, Hacking Och Andra Lagöverträdelser

Du får inte missbruka vår webbplats genom att med vetskap införa (eller försöka införa) virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är uppsåtligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår webbplats, servern på vilken vår webbplats lagras eller någon server, dator eller databas som är ansluten till vår webbplats. Du får inte angripa vår webbplats via en denial-of-service-attack eller en utbredd denial-of-service-attack.

Om du gör det begår du ett brott enligt den brittiska lagen om databussbruk (Computer Misuse Act 1990) och andra lagar runtom i världen. Vi kommer att rapportera sådana eventuella brott till behöriga brottsbekämpande myndigheter genom att avslöja din identitet för dem. Om ett sådant brott begås, upphör omedelbart din rätt att använda webbplatsen.

Även om vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda vår webbplats från missbruk, är vi inte ansvariga för någon förlust eller skada som orsakas av en utbredd denial-of-service attack, virus eller annat teknologiskt skadligt material som kan påverka ELLER ATTACKERA din datautrustning, dataprogram, uppgifter eller annat material på grund av din användning av webbplatsen eller din nedladdning av material som har publicerats på den, eller någon webbplats som länkas till den.

Uppdelning

Dessa villkor är föremål för all tvingande lagstiftning som kan vara tillämplig för dig som konsument. Om någon bestämmelse i dessa villkor av något skäl bedöms vara ogiltig, olaglig eller icke genomförbar av behörig domstol, ska den bestämmelsen tolkas på ett sätt som är förenlig med tillämplig lag för att spegla, så långt det är möjligt, den ursprungliga avsikten för Marlow Foods och återstoden av bestämmelserna ska fortsätta att vara i kraft och ha verkan.

Avstående

Ingen försening eller underlåtenhet från vår sida att utöva eller upprätthålla någon av våra rättigheter eller kompensationer enligt dessa användarvillkor ska utgöra avstående från sådan rättighet eller kompensation. Ett avstående från någon bestämmelse i dessa användarvillkor är endast giltigt om det görs skriftligen och undertecknas av Marlow Foods.

Hela Avtalet

Dessa användarvillkor (inkluderat den sekretesspolicy som har införlivats i dessa användarvillkor genom hänvisning), utgör hela avtalet mellan dig och oss beträffande dina rättigheter och skyldigheter vid användning av vår webbplats. Tillämplig Lag

Dessa användarvillkor och alla tvister eller anspråk som härrör från eller har samband med dem eller deras ämne eller utformning (inkluderat utomobligatoriska tvister eller anspråk) ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i England. De engelska domstolarna har exklusiv jurisdiktion över alla anspråk från dig som härrör från eller har samband med din användning av vår webbplats. Du är ansvarig för efterlevnad av alla tillämpliga lagar i landet från vilket du får åtkomst från vår webbplats.

Kontakta Oss

Om du har några frågor om dessa användarvillkor, vänligen kontakta oss på kundservice@quornfoods.com.