Skip to main content
 1. Home
 2. Villkor

Villkor

Vilka vi är

Denna webbplats (vår webbplats) drivs av Quorn Foods, ägare av varumärket QUORN® och firmanamnet Marlow Foods Limited. Vi är registrerade i England och Wales under företagsnummer 01752242 och vårt säte och huvudsakliga handelsadress är Station Road, Stokesley, TS9 7AB, UK.

Användarvillkor

Dessa villkor (dessa villkor) reglerar din användning av vår webbplats och genom att gå till vår webbplats samtycker du till att följa dem. Vi kan ändra dessa villkor från tid till annan och genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du dessa ändringar.

Om du inte godkänner dessa villkor ska du inte använda webbplatsen.

Tillgång till vår webbplats

Vi garanterar inte att webbplatsen eller något innehåll på den, alltid kommer att vara tillgängligt eller vara oavbrutet. Vi kan upphäva, återkalla eller begränsa tillgängligheten till vår webbplats, eller någon del av den, av företags- och operativa skäl.

Vi kan uppdatera och ändra vår webbplats från tid till annan. Vi kan stänga av din åtkomst till eller användning av webbplatsen av vilket skäl som helst.

Du ansvarar för att konfigurera datorns maskinvara och programvara på lämpligt sätt och genomföra dina egna virusskydds- och internetsäkerhets försiktighetsåtgärder när du använder vår webbplats.

Information på vår webbplats

Vår webbplats, och innehållet är endast avsett för allmän information och användning. Webbplatsens innehåll kan komma att ändras utan föregående meddelande. Informationen som presenteras på vår webbplats kan ge allmänna råd kring motion, kost och hälsa men är inte avsedd att ersätta en professionell medicinsk rådgivning och är inte avsedd för diagnoser eller behandling. Du bör rådfråga din läkare för medicinsk rådgivning eller tjänster, inklusive söka rådgivning före varje nytt kost- eller träningsprogram. Samråd med din läkare före behandling är särskilt viktigt om du är under arton (18) år, gravid, ammar eller har hälsoproblem. Åsidosätt eller försena aldrig professionell rådgivning på grund av något du har läst på vår webbplats.

Vi försöker se till att den information som tillhandahålls på vår webbplats är korrekt, men observera att vi inte kan acceptera något ansvar för eventuell tillit som du, eller någon annan som du delar något av vårt innehåll med, kan uppfatta genom den information vi ger. Tillgång till vår webbplats är gratis och som sådan ger vi inte några utfästelser eller garantier för att informationen alltid kommer att vara korrekt eller uppdaterad.

Det är ditt ansvar att se till att produkter, tjänster eller information på vår webbplats uppfyller dina individuella behov. Det är också ditt ansvar att se till att alla recept eller receptidéer är lämpliga för dina kostvanor och medicinska krav och preferenser, eller din allergi eller matöverkänslighet (eller annat).

Ägande och rättigheter

Vår webbplats, inklusive dess utformning och innehåll, ägs av oss eller våra licensgivare. Den är skyddad av upphovsrätt och andra rättigheter med alla rättigheter reserverade för oss och våra licensgivare. Våra immateriella rättigheter inkluderar även varumärken, varumärkesnamn och design, layout, utseende och utseendet på vår webbplats.

QUORN och alla QUORN logotyper är våra varumärken och registrerade varumärken och skyddas av lagar i Storbritannien och internationellt och alla rättigheter till dem är reserverade av oss.

Så länge du uppfyller dessa villkor kan du skriva ut, spara och/eller ladda ner webbsidor från vår webbplats för ditt personliga bruk, men du får inte kopiera, återpublicera, sälja, licensiera, modifiera, ändra, distribuera, överföra, visa eller skapa härledda arbeten från, eller använda någon annan del av vår webbplats eller av vårt innehåll. Du kan dock fritt använda recept och receptidéer på vår webbplats, om inte annat anges där de uppträder.

Policy för godtagbar användning

Vår webbplats är tillgänglig endast för ditt personliga, icke-kommersiella bruk. Om du vill använda vår webbplats för ett kommersiellt ändamål, kontakta oss för att begära tillstånd.

Du får inte använda vår webbplats för att:

 • På något sätt eller i något syfte som är olagligt i något land eller förbjudet enligt dessa villkor
 • På något sätt som är bedrägligt eller har något olagligt eller bedrägligt syfte eller verkan
 • Överföra, eller anskaffa försändelse av, någon oönskad eller otillåten reklam eller säljfrämjande material eller någon annan form av liknande kontakt (t.ex. ”skräppost”)
 • Få någon personlig information annan än din egen information
 • Utföra andra aktiviteter som strider mot brittiska ”Computer Misuse Act 1990” eller lagar i andra länder.

Din användning av vår webbplats får inte:

 • Vara kränkande, olaglig, oanständig, stötande, hatisk, kränkande, provocerande, hotfull eller inkräkta på någon annans integritet, eller på annat sätt anstötligt vis
 • Främja diskriminering på grund av ras, kön, nationalitet, funktionshinder, religion eller tro, sexuell läggning, att vara en transsexuell person, eller ålder
 • Göra intrång på immateriella rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt, mönsterrätt, databasrätt, patent, varumärke, moraliska eller utövarens rätt eller någon annan tredjepartsrätt
 • Vara snar att trakassera, uppröra, skrämma eller orsaka lidande för någon annan person
 • Innehålla en anvisning, rådgivning eller innehåll som kan orsaka skada på personer eller datorer eller system
 • Uppmuntra någon att begå eller hjälpa någon olaglig eller kriminell handling eller godkänna någon olaglig eller kriminell handling
 • Ändra vårt innehåll eller ge intryck av att innehållet är vårt om så inte är fallet, eller utge dig för att vara någon annan person eller förvränga din identitet eller anknytning till en person
 • Innehålla någon reklam
 • Uppge namn, adress, telefon, mobil, e-postadress eller några andra personliga uppgifter för någon person
 • Överträda någon rättslig skyldighet gentemot en tredje part, t.ex. en avtalsenlig skyldighet eller förtroendeplikt.

Du får inte:

 • Försöka få obehörig åtkomst till, skada eller störa: någon del av vår webbplats, dess utrustning eller nätverk där vår webbplats lagras, alla program som används för tillhandahållande av vår webbplats; eller någon utrustning, nätverk, programvara eller databas som ägs eller används av någon tredje part som är ansluten till vår webbplats
 • Angripa vår webbplats via en denial-of-service attack eller en distribuerad denial-of service attack
 • Använda vår webbplats för att medvetet överföra några data, skicka eller överföra material som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, tidsinställda bomber, tangentslagsloggers, spyware, adware eller några andra skadliga program eller liknande kod som syftar till att påverka driften av någon programvara eller maskinvara på ett skadligt sätt
 • Förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera identifieringspunkter för att förställa oss, förvanska din identitet eller låtsas vara någon annan

Vi kan lämna ut all information vi har om dig (inklusive din identitet) om vi anser att detta är nödvändigt i samband med en undersökning eller klagomål om din användning av vår webbplats, att vidta rättsliga åtgärder mot något intrång eller störning av vår webbplats, rättigheter för egendom eller som vi bedömer är nödvändigt för att följa all tillämplig lag, förordning, juridisk process eller myndighetsbegäran.

Personlig information och sekretess

Var vänlig läs vår Sekretesspolicy som är den del av dessa villkor. Vår sekretesspolicy beskriver vilken personlig information vi samlar in och hur vi använder och skyddar denna personliga information. Du erkänner att kommunikation via internet aldrig är helt privat eller säker.

Länkar från vår webbplats

Where our site contains links to other websites and resources provided by third parties, these links are provided for your information and convenience only. If you use these links, you leave our site. We do not control and are not responsible for these websites and resources or their content or availability. We do not endorse or make any commitments about them, or any material found there, or any results that may be obtained from using them. If you decide to access any of the third party websites linked to our site, you acknowledge that you must use your own independent judgment about them.

Linking to our website

Du kan bara länka till (men inte reproducera) vår hemsida om du först har erhållit vårt skriftliga tillstånd och alla länkar måste göras på ett sätt som är rättvist och lagligt och som inte skadar vårt rykte eller drar fördel av det. Du får inte upprätta en länk på ett sådant sätt så att det föreställer någon form av sammanslutning, godkännande eller erkännande från vår sida där inget sådant finns.

Du får inte upprätta en länk från någon webbplats som inte ägs av dig. Vi förbehåller oss rätten att återkalla länkarnas tillstånd utan förvarning.

Vår webbplats får inte utformas på någon annan webbplats, inte heller kan du skapa en länk till någon del av vår webbplats än hemsidan. Webbsidan i vilken du länkar måste överensstämma med vår olicy för godtagbar användning

Användarskapat innehåll

Vår webbplats och våra sociala mediekanaler kan innehålla innehåll som laddas upp av andra användare. Deras innehåll har inte verifierats eller godkänts av oss och även om vi kommer att göra vårt bästa för att ge snabb respons på överträdelser av vår Policy för godtagbar användning, ansvarar vi inte för detta innehåll. De synpunkter som uttrycks av andra användare på vår webbplats eller sociala mediekanaler bör inte tas som en återspegling av våra åsikter eller värderingar.

Om du laddar upp eller skickar oss något innehåll, samtycker du till att ge oss en icke-exklusiv licens att använda det innehållet för alla ändamål i alla länder och du avstår från dina moraliska rättigheter i eller i förhållande till det innehållet. Även om du fortfarande äger din upphovsrätt eller andra rättigheter i ditt innehåll, kommer vi att ha rätt att fritt använda, redigera, ändra, reproducera, publicera, avslöja och/eller distribuera materialet i ditt innehåll i alla format och media och för alla ändamål. Våra rättigheter att göra så kommer vara gratis, beständiga och lämpliga för underlicensiering.

Vårt ansvar gentemot dig

VÅR WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS "SOM DEN ÄR" OCH "SOM DEN ÄR TILLGÄNGLIG" FÖR ANVÄNDNING OCH SURFNING PÅ EGEN RISK OCH UTAN NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, INKLUSIVE ALLA GARANTIER OCH VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, TITEL, ICKE-INTRÅNG, NOGGRANNHET, FRIHET FRÅN DEFEKTER, TILLGÄNGLIGHET, OAVBRUTEN ANVÄNDNING, ATT ANVÄNDNINGEN AV VÅR WEBBPLATS AV DIG ÄR I ÖVERENSSTÄMMELDE MED DE LAGAR SOM GÄLLER FÖR DIG OCH MED ALLA GARANTIER SOM UNDERFÖRSTÅS MED NÅGON HANTERING ELLER ANVÄNDNING AV HANDEL). MATERIAL OCH INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS KAN INKLUDERA TEKNISKA FELAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKA FEL. VI GER INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER I FÖRHÅLLANDE TILL VÅR WEBBSIDA ELLER DEN INFORMATION OCH DET MATERIAL SOM FINNS PÅ VÅR WEBBPLATS.

VI GARANTERAR ELLER FÖRBINDER OSS INTE ATT: (I) WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA STÄNDIGT TILLGÄNGLIG, ELLER ALLS TILLGÄNGLIG; (II) VÅR WEBBPLATS KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV; (III) INFORMATIONEN PÅ VÅR WEBBPLATS ÄR UPPDATERAD, FULLSTÄNDIG, SANN OCH KORREKT OCH INTE VILSELEDANDE; (IV) ANVÄNDNING AV VÅR WEBBPLATS KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN ELLER VIRUS- ELLER FELFRI; ELLER (V) FEL KOMMER ATT KORRIGERAS. ALLA MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA RÅD FRÅN OSS ELLER VÅRA AUKTORISERADE OMBUD HAR INTE OCH KOMMER INTE ATT SKAPA NÅGON GARANTI.

VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTANDE AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SOM INNEBÄR ATT VISSA ELLER ALLA OVANSTÅENDE UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER DIG. KONTROLLERA DIN LOKALA LAGSTIFTNING.

Viss lagstiftning kan tillämpas gällande vårt juridiska ansvar som uppkommer till följd av leverans av alla produkter till dig.

UTGÅENDE FRÅN TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING INKLUSIVE MED AVSEENDE PÅ ANSVAR FÖR PERSONSKADA ELLER LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM DU KAN HA OM DU ÄR EN FYSISK PERSON, SKALL VI ELLER VÅRA TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, AKTIEÄGARE ELLER OMBUD UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER: A) HÅLLAS ANSVARIGA GENTEMOT DIG AVSEENDE ANVÄNDNINGEN AV VÅR WEBBPLATS, INNEHÅLL ELLER MATERIAL SOM FINNS PÅ ELLER VIA VÅR WEBBPLATS (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR SOM ORSAKAS AV ELLER ÄR EN FÖLJD AV ATT DU FÖRLITAR DIG PÅ INFORMATION SOM ERHÅLLITS FRÅN OSS), ELLER NÅGRA SKADOR SOM FÖLJD AV MISSTAG, FÖRSUMMELSER, AVBROTT, RADERING AV FILER ELLER E-POST, FEL, DEFEKTER, VIRUS, FÖRSENINGAR I DRIFT ELLER ÖVERFÖRING ELLER NÅGRA FEL PÅ PRESTANDA, HURUVIDA ELLER INTE DET HÖRRÖR FRÅN NATURKATASTROF, KOMMUNIKATIONSFEL, STÖLD, FÖRSTÖRELSE ELLER OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL VÅRT REGISTER, INFORMATION ELLER TJÄNSTER; ELLER (B) VARA ANSVARIG GENTEMOT DIG FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, OFÖRUTSEDDA SKADOR, FÖLJDSKADOR, BESTRAFFANDE ELLER AVSKRÄCKANDE SKADOR ELLER SKADOR FÖR FÖRLUST AV GOODWILL, UTEBLIVEN VINST, FÖRLUST, STÖLD ELLER SKADA PÅ DATA ELLER INFORMATION, ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA VÅR WEBBPLATS ELLER NÅGON AV DESS FUNKTIONER. DIN ENDA LÖSNING ÄR ATT UPPHÖRA ANVÄNDA VÅR WEBBPLATS. OVANSTÅENDE ANSVARSBEGRÄNSNING TILLÄMPAS I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING ENLIGT LAGSTIFTNINGEN I TILLÄMPLIG JURISDIKTION.

DIN JURISDIKTION KANSKE INTE TILLÅTER DESSA BEGRÄNSNINGAR AV ANSVAR, SÅ NÅGRA ELLER ALLA DESSA KANSKE INTE GÄLLER DIG. KONTROLLERA DIN LOKALA LAGSTIFTNING.

Tillämplig lag

Engelsk lag gäller för dessa villkor och din användning av vår webbplats och engelska domstolar har exklusiv domsrätt över eventuella tvister eller krav. Om du är en konsument som är baserad i EU kan du ha rätt att väcka talan vid domstol i det land där du bor.

Vår webbplats används i Storbritannien och är avsedd för att surfa och använda i det land som indikeras genom landskoden för hemsidans adress för att få åtkomst till vår webbplats (t.ex. .de innebär Tyskland). Vår webbplats är inte inriktad på, och inte heller avsedd för distribution eller användning av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller land där publicering eller tillgänglighet på vår webbplats eller distribution eller användning skulle strida mot gällande lag eller förordning. Om du väljer att få åtkomst till den här webbplatsen från en plats utanför det land som landskoden för hemsidan indikerar för att få åtkomst till vår webbplats, ansvarar du för att följa tillämplig lokal lagstiftning.

Dessa villkor är föremål för de eventuella juridiska rättigheter som du kan ha om du är en fysisk person. Om någon del av dessa villkor bedöms vara olagliga, ogiltiga eller av någon anledning omöjliga att verkställa så kommer den delen att ignoreras och inte påverka giltigheten och verkställigheten av övriga delar.

Kontakta oss

Om du har några frågor kring dessa villkor, var vänlig kontakta oss via customer.services@quornfoods.com

Uppdaterad den: 26 mars 2018